Landskrona Stad

Landskronas stad tar tillvarata stadens potential genom att stärka och utveckla stadens tillväxt, kvalitet, attraktivitet, effektivitet och hållbarhetsarbete.

Landskrona stads strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling och värnar därför om invånarnas hälsa och miljö genom att kontrollera att miljö- och hälsofarliga föreningar varken släpps ut eller ackumuleras i människor eller miljö.

Visionen är Landskrona stad präglas av hållbar konsumtion som bygger på en hållbar förvaltning av naturresurserna, där flödet av material i samhället är cirkulärt. Natursköna och värdefulla naturmiljöer värnas och staden växer hållbart i balans med utvecklingen av naturliga ekosystem, vilket gör att den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster bevaras och utvecklas.

Vi verka dessutom för att minska kommunens klimatpåverkan och för att de mest betydande konsekvenserna av klimatförändringarna åtgärdats genom förebyggande planering och åtgärder som begränsar effekterna av skyfall, torka, stigande havsnivåer samt värmeböljor.

För mer info: https://landskrona.miljobarometern.se/ och https://www.landskrona.se/invanare/leva-bo/miljon-i-landskrona/